Gemensam turismsatsning

En gemensam turismsatsning ska locka fler utländska besökare och göra det enkelt för dem att uppleva hela metropolen Greater Copenhagen. Den främsta styrkan i Greater Copenhagen ur ett besökarperspektiv är samspelet mellan storstäder och landsbygd. Även utbudet av attraktioner och tillgängligheten gör destinationen intressant i ett internationellt perspektiv.

Den gemensamma turismsatsningen har tagits fram i bred samverkan mellan ett tjugotal turismorganisationer på båda sidor sundet och arbetet leds av Tourism in Skåne AB. Huvudsyftet är att skapa ytterligare tillväxt och samverkan över hela upplevelsegeografin (två länder, tre regioner och 79 kommuner).

Mer konkret handlar arbetet om att stärka destinations- och produktutveckling för att höja metropolens kombinerade utbud och erbjudande för internationella besökare. Vidare vill vi optimera samarbetet genom att öka kännedomen om varandra och stärka vår rollfördelning både inom turismorganisationerna och näringslivet. Arbetsgrupper kommer att tillsättas för de olika områdena, och fyra parallella spår har identifierats:

1. Förstudie kring arbetstillfällen

En Interregansökan har beviljats avseende förstudie kring affärsutveckling som ska generera fler arbetstillfällen. Aktiviteter inom förstudien sträcker sig till 30 november 2017. Efter genomförd studie förväntas vi bland annat ha identifierat gemensamma modeller och begrepp, kartlagt kompetens och utvecklingsbehov hos företagsstödjande verksamheter och även genomfört behovsanalys av företag inom besöksnäringen.

2. Internt förankringsarbete

Det är av största vikt att de 79 kommunerna är involverade i arbetet. Detta spår fokuserar därför på att bygga upp ömsesidig kännedom mellan aktörerna, i syfte att främja närmare samarbete. Kommunikation inom projektet är därför ett annat viktigt spår för att säkerställa att alla berörda parter blir delaktiga. Navet i kommunikationen är denna sajt och kompletteras med andra kanaler såsom nyhetsbrev, pressmeddelanden och möten.

3. Business Intelligence

Inom BI finns stora möjligheter att samverka. T.ex. kommer gemensamma analyser och flygplatsundersökningar att genomföras. Allt för att ge bättre beslutsunderlag för utvecklings- och marknadsinsatser.

4. Gemensam marknadsföring

Redan under 2016 genomfördes gemensam marknadsföring i form av testpiloter, som t.ex. gemensamma pressresor och visningsresor för researrangörsledet. Här är det fokus på snabbstartade aktiviteter som kan utvärderas löpande.

Arbetet i de fyra spåren ska tillsammans bidra till en gemensam handlingsplan för turisminsatserna inom Greater Copenhagen 2018-2019.

Fakta om Greater Copenhagens turismsatsning

Greater Copenhagen & Skåne Committes styrelse beslutade den 12 oktober 2016 att turismsatsningar ska vara ett prioriterat fokusområde som ska peka ut riktningen för turismsamarbetet de närmaste åren. Målet är att locka fler internationella besökare och underlätta för dem att ta sig runt i hela Greater Copenhagen. Greater Copenhagen är ett samarbete mellan tre regioner (Region Skåne, Region Huvudstaden och Region Själland) och 79 kommuner i Skåne och på Själland.