Projekt

Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

 

Slutkonferens Ett Sammahängande Transportsystem i Greater CopenhagenAnmäl dig till slutkonferensen här

 

Projektet har som huvudsyfte att främja mobilitet och tillgänglighet i Greater Copenhagen med hjälp av hållbara transportformer och genom att stärka regionen som en knutpunkt i det transeuropeiska transportnätverket Ten-T. 

Ett sammanhängande transportsystem skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet i hela Greater Copenhagen. Inte bara till de urbana noderna Köpenhamn och Malmö, utan också till sekundära och tertiära delar av regionen. För att detta ska bli möjligt, krävs gränsöverskridande insatser från flera parter. Syftet med detta projekt är därför att skapa ett gemensamt beslutsunderlag och ett samarbetsforum, där gränsöverskridande kunskap om hållbar infrastruktur kan utbytas.

Projektägare
Region Skåne är projektägare. Malmö bidrar med en kommunikatör från stadskontoret. Övriga partners är Region Hovedstaden, Region Sjælland, Helsingborg Kommun, Kristianstad Kommun, Köpenhamns Kommun, Helsingør Kommun, Aalborg Universitet samt Lunds Universitet. Projektet genomförs inom ramen för samarbetet Greater Copenhagen, med utgångspunkt i Greater Copenhagens trafikcharter, som du kan läsa här nedan.

Kontaktpersoner

Bengt Nilsson
bengt.g.nilsson@skane.se

Johan Edgren
Kommunikationsansvarig
johan.edgren@malmo.se

Projektet löper till den 31 juli 2021.

 

02_Berlin rykker tættere på

 

Delprojekt 1: Strategiska scenarier för tågtrafiken

 

Syfte
Att identifiera strategiska möjligheter för tågtrafik i Storköpenhamn. Målet är att utveckla en gemensam dansk-svensk bild av, hur framtidens tågtrafik i GC kommer att utvecklas. (Systemplan 2050)

Aktiviteter
1.
Strategiska scenarier för trafik 2035-50
Detaljerade undersökningar utförs inom följande områden:

  • Trafik till / från Köpenhamns internationella flygplats
  • Nya fasta förbindelser (Fehmarn Bält, HH-förbindelsen, Öresund metro)
  • Kapacitet för varor med tåg
  • Förbättringspotential för kapaciteten vid Köpenhamn H, Malmö C / Malmö fraktgård och Helsingborg C
2. Förslag till gemensam systemplan 2050 läggs fram

 

Delprojektledare

Sten Hansen,
Helsingborgs Stad
sten.hansen@helsingborg.se

 

Delprojekt 2: Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem - WP2

 

Syfte
Skapa ett gemensamt beslutsunderlag för ägare och transportföretag, om hur ett sammanhängande kollektivt transportsystem i Storköpenhamn kan stärkas genom konkreta åtgärder. En plan för detta kommer också att utvecklas.

Delprojektet är uppdelat i två delar:
1. Identifiering av interventioner, som främjar ett sammanhängande system för offentlig transport
2. Biljettsystem och trafikinformation.

 

Delprojektledare
Sandrina Lohse-Larsen, 
Region Själland
xsal@moviatrafik.dk

 

Delprojekt 3: Framtidens mobilitet

 

Syfte
Skapa större förståelse för framtidens mobilitet, som kan leda till åtgärdsförslag som säkrar en effektiv, sammanhängande och hållbar mobilitet i Storköpenhamn.

Delprojektet är uppdelat i två delar:

  1. Bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur
  2. Fossilfria drivmedel och infrastruktur (el, väte och biogas)

Projektet afholder workshops i 2019 inden for disse områder:

  • Supercykelvägar i Storköpenhamn (januari 2019)
  • Framtidens stationer och knutpunkter (maj 2019)
  • Nya lösningar för offentlig transport
  • Mobilitet och hälsa

 

Delprojektledare
Joe Jensen
Region Huvudstaden
joe.jensen@regionh.dk

 

 

Rapporter

 

Greater Copenhagen kan bli en europeisk knutpunkt för tågtrafik (pdf)

fakta-tåg

 

191029 Anslutande tågtrafik till Kastrup_KreeraAB (pdf)

Kastrup är Nordens största flygplats med 31 miljoner resenärer 2018. För att en fortsatt tillväxt på Kastrup ska vara möjlig är det en förutsättning att det finns effektiva anslutningsresor till/från flygplatsen. Denna rapport lägger fokus på tåganslutningarna till Kastrup; regionalt, nationellt och internationellt.

Greater Copenhagen – Anslutande tågtrafik till Kastrup

Utveckling av gods på järnväg i Greater Copenhagen (pdf)

UTVECKLING AV GODS PÅ JÄRNVÄG I GREATER COPENHAGEN

 

Utveckling av gods på järnväg i Greater Copenhagen, 10 frågor & svar, dansk och svensk version (pdf)

UTVECKLING AV GODS PÅ JÄRNVÄG-10 SPØRGSMÅL

 

2019-08-19 KORTLÆGNING AF HINDRINGER FOR REJSENDE I GC (pdf)

Rapporten presenterar Epinions resultat av undersökningen ”Kartläggning av hinder för resande i Greater Copenhagen”. Syftet är att få en bättre förståelse av resan över Öresund och kartlägga vilka hinder och utmaningar (pains) samt möjligheter och vinster (gains) som de resande upplever när de reser med kollektivtrafik över Öresund.

KORTLÆGNING AF REJSENDE I GREATER COPENHAGEN

 

Resume _KARTLÄGGNING AV HINDER FÖR RESANDE I GC (pdf)

KORTLÆGNING AF REJSENDE I GREATER COPENHAGEN_SVENSKA

 

 

Greater Copenhagen – världskänt för grön och sammanhängande mobilitet (pdf)

fakta-mobilitetSE

 

Samhällsekonomiska reflektioner över framtidens mobilitet – Incentive

Incentive ger en rad generella reflektioner omkring på vilket sätt en samhällsekonomisk metod skulle kunna ge en mer rättvisande värdering av klimat, hälsa och luftföroreningar. Det innefattar bl. a. en jämförelse av danska och svenska enhetspriser, värdering av utvalda mobilitetslösningar och de samhällsekonomiska vinsterna vid markanta ändringar i den nuvarande fördelningen av intäkter.

Rapport_Samfundsøkonomiske refleksioner over fremtidens mobilitet – Incentive

 

 

Fossilfritt bränsle i Greater Copenhagen – Kartläggning och analys – Trivector & CONCITO

Trivector och CONCITO’s kartläggning och analys från våren 2020.  Syftet har varit att få en gemensam bild av den gröna omställningen av transportsektorn, härtill vilka målsättningar som finns lokalt och regionalt, vilka barriärer som upplevs,  samt var det kan finnas ett tvärregionalt mervärde i ett stärkt samarbete.

Rapport_1_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Kortlægning og analyse – Trivector & CONCITO

 

Fossilfritt bränsle i Greater Copenhagen – Sammanfattning av analys – Trivector & CONCITO

Denna rapport är en sammanfattning av ovan nämnda kartläggning och analys.

Rapport_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Sammenfatning av analys – Trivector & CONCITO

 

Fossilfritt bränsle i Greater Copenhagen – Rekommendationer – Trivector & CONCITO

Utifrån en större kartläggning och ett analysarbete har Trivector och CONCITO tagit fram rekommendationer på konkreta insatser, som kan verkställas av lokala och regionala aktörer i Greater Copenhagen. Rekommendationerna kompletteras med ett förslag på en gemensam målsättning för ökad etablering av fossilfritt bränsle och infrastruktur. Till sist berör rekommendationerna också strategiskt underlag vid val av bränsle för den tunga transporten i ScanMed korridoren.

Rapport_2_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Anbefalinger – Trivector & CONCITO

 

Fremtidens mobilitet i et sammenhængende transportsystem (pdf)

Debattunderlag för beslutsfattare i Greater Copenhagen

Fremtidens mobilitet i et sammenhængende transportsystem

 

Minikonference_FREMTIDENS STATIONER OG NYE MOBILITETSLØSNINGER (pdf)

Konferensen inkluderade ett antal projektpresentationer och en workshop om hur man identifierar tidshorisonten för de initiativ och evenemang som hade kartlagts i den föregående workshopen. Grupparbetet på minikonferensen är således ett bidrag till backcasting av önskvärda / nödvändiga initiativ från 2050 till dagens situation.

Minikonference om framtidens stationer og nye mobilitetslösninger

 

Sammanfattning_Regional cykelutveckling_svensk(pdf)

I januari 2019 hölls en workshop med kommuner, regioner och intresseorganisationer inom cykling. Vi diskuterade tre område; Infrastruktur & koncept, cykeln i kombination med kollektivtrafik samt samarbete & organisation. Dagen avslutades med en politikerdebatt. Slutsatserna finns i denna rapport.

Regional cykelutveckling i Greater Copenhagen

 

Opsamlingsnotatet_workshop om fremtidens stationer og mobilitetsløsninger 2050 (pdf)

Framtidens stationer och mobilitetslösningar i 2050 - Summering av workshop den 2 maj 2019

FREMTIDENS STATIONER OG MOBILITETSLØSNINGER I 2050

 

Opsamling_Moving People Konference_November 2019 (pdf)

I september 2019 anordnade projektet konferensen ”Moving People – towards sustainable cities” tillsammans med flera partners. Slutsatserna sammanfattades i sex rekommendationer inom transportsektorn.

SEKS ANBEFALINGER TIL NYTÆNKNING I TRANSPORTEN - Moving People