Projekt

Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

 

Projektet har som huvudsyfte att främja mobilitet och tillgänglighet i Greater Copenhagen med hjälp av hållbara transportformer och genom att stärka regionen som en knutpunkt i det transeuropeiska transportnätverket Ten-T. 

Ett sammanhängande transportsystem skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet i hela Greater Copenhagen. Inte bara till de urbana noderna Köpenhamn och Malmö, utan också till sekundära och tertiära delar av regionen. För att detta ska bli möjligt, krävs gränsöverskridande insatser från flera parter. Syftet med detta projekt är därför att skapa ett gemensamt beslutsunderlag och ett samarbetsforum, där gränsöverskridande kunskap om hållbar infrastruktur kan utbytas.

Projektägare
Region Skåne är projektägare. Malmö bidrar med en kommunikatör från stadskontoret. Övriga partners är Region Hovedstaden, Region Sjælland, Helsingborg Kommun, Kristianstad Kommun, Köpenhamns Kommun, Helsingør Kommun, Aalborg Universitet samt Lunds Universitet. Projektet genomförs inom ramen för samarbetet Greater Copenhagen, med utgångspunkt i Greater Copenhagens trafikcharter, som du kan läsa här nedan.

Kontaktpersoner

Bengt Nilsson
bengt.g.nilsson@skane.se

Johan Edgren
Kommunikationsansvarig
johan.edgren@malmo.se

Projektet löper till den 1 april 2021.

 

Delprojekt 1: Strategiska scenarier för tågtrafiken

 

Syfte
Att identifiera strategiska möjligheter för tågtrafik i Storköpenhamn. Målet är att utveckla en gemensam dansk-svensk bild av, hur framtidens tågtrafik i GC kommer att utvecklas. (Systemplan 2050)

 

Aktiviteter
1.
Strategiska scenarier för trafik 2035-50
Detaljerade undersökningar utförs inom följande områden:

  • Trafik till / från Köpenhamns internationella flygplats
  • Nya fasta förbindelser (Fehmarn Bält, HH-förbindelsen, Öresund metro)
  • Kapacitet för varor med tåg
  • Förbättringspotential för kapaciteten vid Köpenhamn H, Malmö C / Malmö fraktgård och Helsingborg C
2. Förslag till gemensam systemplan 2050 läggs fram

 

Delprojektledare

Sten Hansen,
Helsingborgs Stad
sten.hansen@helsingborg.se

 

Delprojekt 2: Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem - WP2

 

Syfte
Skapa ett gemensamt beslutsunderlag för ägare och transportföretag, om hur ett sammanhängande kollektivt transportsystem i Storköpenhamn kan stärkas genom konkreta åtgärder. En plan för detta kommer också att utvecklas.

Delprojektet är uppdelat i två delar:
1. Identifiering av interventioner, som främjar ett sammanhängande system för offentlig transport
2. Biljettsystem och trafikinformation.

 

Delprojektledare
Sandrina Lohse-Larsen, 
Region Själland
xsal@moviatrafik.dk

 

Delprojekt 3: Framtidens mobilitet

 

Syfte
Skapa större förståelse för framtidens mobilitet, som kan leda till åtgärdsförslag som säkrar en effektiv, sammanhängande och hållbar mobilitet i Storköpenhamn.

Delprojektet är uppdelat i två delar:

  1. Bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur
  2. Fossilfria drivmedel och infrastruktur (el, väte och biogas)

Projektet afholder workshops i 2019 inden for disse områder:

  • Supercykelvägar i Storköpenhamn (januari 2019)
  • Framtidens stationer och knutpunkter (maj 2019)
  • Nya lösningar för offentlig transport
  • Mobilitet och hälsa

 

Delprojektledare
Joe Jensen
Region Huvudstaden
joe.jensen@regionh.dk

 

 

Rapporter

 

Samhällsekonomiska reflektioner över framtidens mobilitet – Incentive

Incentive ger en rad generella reflektioner omkring på vilket sätt en samhällsekonomisk metod skulle kunna ge en mer rättvisande värdering av klimat, hälsa och luftföroreningar. Det innefattar bl. a. en jämförelse av danska och svenska enhetspriser, värdering av utvalda mobilitetslösningar och de samhällsekonomiska vinsterna vid markanta ändringar i den nuvarande fördelningen av intäkter.

Rapport_Samfundsøkonomiske refleksioner over fremtidens mobilitet – Incentive

Läs rapporten

 

Fossilfritt bränsle i Greater Copenhagen – Kartläggning och analys – Trivector & CONCITO 

Trivector och CONCITO’s kartläggning och analys från våren 2020.  Syftet har varit att få en gemensam bild av den gröna omställningen av transportsektorn, härtill vilka målsättningar som finns lokalt och regionalt, vilka barriärer som upplevs,  samt var det kan finnas ett tvärregionalt mervärde i ett stärkt samarbete.

Rapport_1_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Kortlægning og analyse – Trivector & CONCITO

Läs rapporten

 

Fossilfritt bränsle i Greater Copenhagen – Sammanfattning av analys – Trivector & CONCITO

Denna rapport är en sammanfattning av ovan nämnda kartläggning och analys.

Rapport_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Sammenfatning av analys – Trivector & CONCITO

Läs rapporten

 

Fossilfritt bränsle i Greater Copenhagen – Rekommendationer – Trivector & CONCITO

Utifrån en större kartläggning och ett analysarbete har Trivector och CONCITO tagit fram rekommendationer på konkreta insatser, som kan verkställas av lokala och regionala aktörer i Greater Copenhagen. Rekommendationerna kompletteras med ett förslag på en gemensam målsättning för ökad etablering av fossilfritt bränsle och infrastruktur. Till sist berör rekommendationerna också strategiskt underlag vid val av bränsle för den tunga transporten i ScanMed korridoren.

Rapport_2_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Anbefalinger – Trivector & CONCITO

Läs rapporten