Projekt

Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Slutkonferens Ett Sammahängande Transportsystem i Greater Copenhagen

Se slutkonferensen i efterhand här

Se slutrapport från projektet här

Projektet pågick mellan maj 2018 och juli 2021. Det hade som huvudsyfte att främja mobilitet och tillgänglighet i Greater Copenhagen med hjälp av hållbara transportformer och genom att stärka regionen som en knutpunkt i det transeuropeiska transportnätverket Ten-T. 

Ett sammanhängande transportsystem skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet i hela Greater Copenhagen. Inte bara till de urbana noderna Köpenhamn och Malmö, utan också till sekundära och tertiära delar av regionen. För att detta ska bli möjligt, krävs gränsöverskridande insatser från flera parter. Syftet med detta projekt var därför att skapa ett gemensamt beslutsunderlag och ett samarbetsforum, där gränsöverskridande kunskap om hållbar infrastruktur kunde utbytas.

Projektägare

Region Skåne var projektägare och Region Hovedstaden dansk motsvarighet. Övriga i projektgruppen kom från Region Själland, Malmö stad och Helsingborg stad. Övriga partners var Kristianstad Kommun, Köpenhamns Kommun, Helsingör Kommun, Aalborg Universitet samt Lunds Universitet. Projektet genomfördes inom ramen för samarbetet Greater Copenhagen, med utgångspunkt i Greater Copenhagens trafikcharter, som du kan läsa här nedan.

Kontaktpersoner

Bengt Nilsson
bengt.g.nilsson@skane.se

Johan Edgren
Kommunikationsansvarig
johan.edgren@malmo.se

Projektet löper till den 31 juli 2021.

 

Rapporter

Greater Copenhagen kan bli en europeisk knutpunkt för tågtrafik (pdf)

fakta-tåg

191029 Anslutande tågtrafik till Kastrup_KreeraAB (pdf)

Kastrup är Nordens största flygplats med 31 miljoner passagerare 2018. För att kunna fortsätta tillväxten i Kastrup är det en förutsättning att det finns effektiva anslutningsflyg till / från flygplatsen. Denna rapport fokuserar på tågförbindelserna till Kastrup; regionalt, nationellt och internationellt.

Greater Copenhagen – Anslutande tågtrafik till Kastrup

Utveckling av gods på järnväg i Greater Copenhagen (pdf)

UTVECKLING AV GODS PÅ JÄRNVÄG I GREATER COPENHAGEN

Utveckling av gods på järnväg i Greater Copenhagen, 10 frågor & svar, dansk och svensk version (pdf)

UTVECKLING AV GODS PÅ JÄRNVÄG-10 SPØRGSMÅL

 

2019-08-19 kortlægning af hindringer for rejsende i GC (pdf)

Rapporten presenterar Epinions resultat av studien ‘Kortlægning af hindringer for rejsende i Greater Copenhagen’ i syfte att få en bättre förståelse för resan över Sundet och kartlägga vilka hinder och utmaningar (pains), möjligheter och vinster (gains) resenärerna upplever när de reser med kollektivtrafik över Öresund.

KORTLÆGNING AF REJSENDE I GREATER COPENHAGEN

Resume _Kartläggning av hinder för resande i GC (pdf)

KORTLÆGNING AF REJSENDE I GREATER COPENHAGEN_SVENSKA

Analys: Styrket samarbejde i Greater Copenhagen (pdf)

Analysen av resan över sundet utgör den empiriska bakgrunden för rekommendationerna. Rekommendationerna härrör alltså från resenärernas egna önskemål och utmaningar - i komprimerad form med betoning på de viktigaste fokusområdena som specifikt är Öresundsrelaterade.

Det finns många intressenter inom området med olika tillvägagångssätt för problemställningarna och regionen. Genom workshops med relevanta aktörer, möten i referensgruppen för delprojektet och en informell arbetsgrupp presenterades rekommendationerna, diskuterades, justerades och formulerades vidare. Rekommendationer har bl.a. utgångspunkten för flera av slutsatserna och rekommendationerna i projektet.

Forskarna från Lunds universitet och K2 har gjort en studie av de nuvarande problemen med att förbättra samstämmigheten i det gränsöverskridande kollektivtrafiksystemet, särskilt i samband med biljettförsäljning och information om kollektivtrafik. Denna studie inkluderar att sammanställa och analysera perspektiven hos de aktörer som är involverade i och påverkar utvecklingen av det gränsöverskridande transportsystemet.

På uppdrag av projektet har KPMG förberett en analys av hur samarbetet om kollektivtrafik över Öresund kan stärkas, inklusive förslag på konkreta initiativ och utvecklingsfaser. Det måste bedömas hur utvecklingsfaserna konkret bidrar till att lösa resenärens utmaningar med fokus på den gränsöverskridande resan.

Analysen utarbetades också i syfte att lägga fram ett förslag för den politiska styrgruppen i Greater Copenhagen att fatta beslut om det framtida samarbetet i den regionala kollektivtrafiken i Greater Copenhagen.

analyse

Resumé: Styrket samarbejde i Greater Copenhagen (pdf)

resume

 

Greater Copenhagen – världskänt för grön och sammanhängande mobilitet (pdf)

fakta-mobilitetSE

Samhällsekonomiska reflektioner över framtidens mobilitet – Incentive

Incentive ger en rad generella reflektioner omkring på vilket sätt en samhällsekonomisk metod skulle kunna ge en mer rättvisande värdering av klimat, hälsa och luftföroreningar. Det innefattar bl. a. en jämförelse av danska och svenska enhetspriser, värdering av utvalda mobilitetslösningar och de samhällsekonomiska vinsterna vid markanta ändringar i den nuvarande fördelningen av intäkter.

Rapport_Samfundsøkonomiske refleksioner over fremtidens mobilitet – Incentive

Fossilfritt bränsle i Greater Copenhagen – Kartläggning och analys – Trivector & CONCITO

Trivector och CONCITO’s kartläggning och analys från våren 2020.  Syftet har varit att få en gemensam bild av den gröna omställningen av transportsektorn, härtill vilka målsättningar som finns lokalt och regionalt, vilka barriärer som upplevs,  samt var det kan finnas ett tvärregionalt mervärde i ett stärkt samarbete.

Rapport_1_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Kortlægning og analyse – Trivector & CONCITO

Fossilfritt bränsle i Greater Copenhagen – Sammanfattning av analys – Trivector & CONCITO

Denna rapport är en sammanfattning av ovan nämnda kartläggning och analys.

Rapport_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Sammenfatning av analys – Trivector & CONCITO

Fossilfritt bränsle i Greater Copenhagen – Rekommendationer – Trivector & CONCITO

Utifrån en större kartläggning och ett analysarbete har Trivector och CONCITO tagit fram rekommendationer på konkreta insatser, som kan verkställas av lokala och regionala aktörer i Greater Copenhagen. Rekommendationerna kompletteras med ett förslag på en gemensam målsättning för ökad etablering av fossilfritt bränsle och infrastruktur. Till sist berör rekommendationerna också strategiskt underlag vid val av bränsle för den tunga transporten i ScanMed korridoren.

Rapport_2_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Anbefalinger – Trivector & CONCITO

Fremtidens mobilitet i et sammenhængende transportsystem (pdf)

Debattunderlag för beslutsfattare i Greater Copenhagen

Fremtidens mobilitet i et sammenhængende transportsystem

Minikonference_Fremtidens stationer og nye mobilitetsløsninger (pdf)

Konferensen inkluderade ett antal projektpresentationer och en workshop om hur man identifierar tidshorisonten för de initiativ och evenemang som hade kartlagts i den föregående workshopen. Grupparbetet på minikonferensen är således ett bidrag till backcasting av önskvärda / nödvändiga initiativ från 2050 till dagens situation.

Rapport_Samfundsøkonomiske refleksioner over fremtidens mobilitet – Incentive

Sammanfattning_Regional cykelutveckling_svensk(pdf)

I januari 2019 hölls en workshop med kommuner, regioner och intresseorganisationer inom cykling. Vi diskuterade tre område; Infrastruktur & koncept, cykeln i kombination med kollektivtrafik samt samarbete & organisation. Dagen avslutades med en politikerdebatt. Slutsatserna finns i denna rapport.

Regional cykelutveckling i Greater Copenhagen

Opsamlingsnotatet_workshop om fremtidens stationer og mobilitetsløsninger 2050 (pdf)

Framtidens stationer och mobilitetslösningar i 2050 - Summering av workshop den 2 maj 2019

FREMTIDENS STATIONER OG MOBILITETSLØSNINGER I 2050

Opsamling_Moving People Konference_November 2019 (pdf)

I september 2019 anordnade projektet konferensen ”Moving People – towards sustainable cities” tillsammans med flera partners. Slutsatserna sammanfattades i sex rekommendationer inom transportsektorn.

SEKS ANBEFALINGER TIL NYTÆNKNING I TRANSPORTEN - Moving People

Grön omställning

01_Grøn omstilling

 

Berlin kommer närmare

02_Berlin rykker tættere på

 

Turfördelning

03_turfordeling

 

Cykla till jobbet

04_Cykle til arbejde_1

 

Digitalisering

05_Digitalisering

 

Svensk och dansk biljett

06_Svensk og dansk billet

 

Koordinering och förbättring av trafikinformation

07_Koordinering og forbedret trafikinformation_1

 

 

Sverige och Danmark kommer närmare varann

08_rykker tættere på hinanden

 

Uppgraderad kapacitet

09_opgraderet kapacitet_2

 

Delprojekt 1: Strategiska scenarier för tågtrafiken

 

Syfte

Att identifiera de strategiska möjligheterna för tågtrafik i Greater Copenhagen för att förbättra tillgängligheten med hållbara transportmedel. Målet är att utveckla en gemensam svensk-dansk bild av hur den framtida tågtrafiken i Greater Copenhagen ska utvecklas (Systemplan 2050).

Aktiviteter

 1. Strategiska scenarier för trafik 2035-50

Detaljerade studier har genomförts inom följande områden:

 • Trafik till / från Köpenhamns internationella flygplats
 • Nya fasta förbindelser (Fehmarn Bält, HH-anslutning, Öresund tunnelbana)
 • Kapacitet för godstransport med järnväg
 • Möjligheter till kapacitetsförbättringar i Köpenhamn H, Malmö C / Malmö Godsbanegård och Helsingborg C
 1. Föreslagen gemensam systemplan 2050 presenteras

Faktablad ”Greater Copenhagen kan bli en europeisk knutpunkt för tågtrafik”

Delprojektledare

Sten Hansen
Helsingborgs Stad
sten.hansen@helsingborg.se

 

Delprojekt 2: Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem

 

Syfte

Syftet är att skapa en grund för ägare och transportföretag att fatta gemensamma beslut om hur man kan stärka ett sammanhållet kollektivtrafiksystem i Greater Copenhagen och föreslå konkreta åtgärder samt en plan för genomförandet.

Fokusområdet för delprojektet är:

 1. Identifiering av initiativ som främjar ett sammanhängande kollektivtrafiksystem för Greater Copenhagen
 2. Biljettsystem och trafikinformation
   

Följande material har framställts i delprojektet:

 • Kartläggning av hinder för resenärer i Greater Copenhagen (rapport - juni 2019) inkl. video
 • Rekommendationer - baserade på kartläggningsanalys (rapport - september 2019)
 • Förbättra sammanhållningen i ett gränsöverskridande kollektivtrafiksystem: Lärdomar från regionen Köpenhamn (artikel - augusti 2020)
 • Stärkt samarbete om regional kollektivtrafik i Stora Köpenhamn (rapport - augusti 2020
 • Greater Copenhagen - bättre rörlighet genom stärkt regional kollektivtrafik över Öresund (faktablad februari 2021).

Som en sammanfattning av ”Kartläggning av hinder för resenärer i Greater Copenhagen” har Epinion tagit fram en video om gränspendlarnas upplevelse av resan över Öresund våren 2019.

Resan över sundet – YouTube

Faktablad: "Greater Copenhagen - bättre rörlighet genom förstärkt regional kollektivtrafik över Öresund" (februari 2021)

Faktabladet är delprojektets sammanfattning av slutsatser och rekommendationer, där vi har identifierat tre huvudutmaningar för den regionala kollektivtrafiken i Greater Copenhagen och identifierat tre nödvändiga aktiviteter för att förbättra servicenivån för Öresundsresenärerna.

Delprojektledare

Sandrina Lohse-Larsen
Region Själland
sandrina.lohse-larsen@regionh.dk

 

Delprojekt 3: Framtida mobilitet

 

Syfte

Skapa en bättre förståelse för hur framtidens gröna och intelligenta mobilitet kan se ut i Greater Copenhagen, om detta ska bidra till ett mer sammanhängande, effektivt och hållbart transportsystem. Målet är att identifiera möjliga initiativ inom framtidens mobilitet och skapa nya samarbeten.

Delprojektet är uppdelat i två delar:

 1. Bättre användning av befintlig och ny infrastruktur
 2. Fossila bränslen och infrastruktur (el, väte och biogas)

Under 2019 genomförde projektet workshops inom dessa områden:

 • Regional cykelutveckling i Greater Copenhagen (januari 2019)
 • Framtidens stationer och nya mobilitetslösningar 2050 del 1 (maj 2019)
 • Framtidens stationer och nya mobilitetslösningar del 2 (maj 2019)
 • Partnerskap och mobilitetsplanering (september 2019)

För varje workshop har en sammanfattning skapats med de viktigaste budskapen och resultaten. I delprojektet har vi gjort två animeringsvideor om hur framtidens rörlighet kan se ut i Greater Copenhagen.

Framtidens gröna mobilitet i Greater Copenhagen (YouTube)

Fremtidens grønne mobilitet i Greater Copenhagen (YouTube)

Faktablad om delprojektet: Greater Copenhagen – världskänt för grön och sammanhängande mobilitet (pdf)

Delprojektledare

Joe Jensen
Region Huvudstaden